شناساندن ابعاد شخصیتی شهید فخری زاده به نسل جوان، جهاد تبیین است/ شهید فخری زاده سازمان دهنده حلقه های پژوهشی و تحقیقاتی بود+ گزارش تصویری منبع


شناساندن ابعاد شخصیتی شهید فخری زاده به نسل جوان، جهاد تبیین است/ شهید فخری زاده سازمان دهنده حلقه های پژوهشی و تحقیقاتی بود+ گزارش تصویریمنبع