مهندس حسینی شهردار محترم ناحیه ۶منطقه ۱۶ نسبت به تقاضای مردم دایر بر رفع دست فروشان اقدام مقتضی نمود

به گزارش نشریه پناه مردم اخیرا ودر پی تماس شهروندان با دفتر نشریه وایراد شکایت در موردسدمعبر دست فروشان که مهمترین معضل شهروندان وکسبه بازار خیابان صابونیان  است ومدتها بود که این امر سبب شده بود که کسبه ومردمی که برای خرید به این بازار مراجعه می کنند با مشکل سدمعبر دست فروشان دست وپنجه نرم کنند واین موضوع مدتی بود که داد کسبه وشهروندان را درآمورده بود.لذا موضوع را با مهندس حسینی شهردار محترم ناحیه ۶ منطقه ۱۶ در میان گذاشتیم وایشان پس از مدتی در غالب طرح وطی هماهنگی با کلانتری محدوده نسبت به رفع این معضل مهم شهروندان وکسبه بازار صابونیان وبا بهترین کیفیت انجام وظیفه نمودند که جای تشکر بسیار دارد.فلذا بنده به عنوان خبرنگار وقتی رضایت شهروندان را از این طرح جویا شدم رضایت کاملی داشته وجملگی از شهردار محترم ناحیه مهندس حسینی وعوامل ذیربط ومعبربانان تحت امر شهردار تشکر می نمودند

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم