متمولان وبرخی صاحبان انبارهای جنوب شهر از کودکان کار به ازای جان پناه ونگهداری زباله آنها کرایه می گیرند

گزارش نشریه پناه مردم از ماجرای سواستفاده برخی صاحبان انبارهای جنوب شهر از کودکان کار وزباله گردها

اخیرا ودر پی گزارشات مردمی  به دفتر نشریه دایر بر این موضوع که در انباری در جنوب شهر وحوالی میدان شوش  از کودکان کار وزباله گرد به ازای دادن جان پناه ونگهداری زباله های جمع آوری شده توسط این کودکان کرایه دریافت می شود. به این محدوده رفتم تا در پی کشف صحت وسقم گزارش برآیم ولذا از قضا صحت این موضوع درست بود وبنده در لحظه ای که نگهبان این انبار ودر پی هماهنگی با صاحب انبار از کودکان زباله گرد کرایه دریافت می کرد عکس گرفتم.وآنچه را که روح بنده وهر انسان دارای وجدانی را به درد می آورد که ما در کجا ایستاده ایم وچه انسانهایی در این مملکت یافت می شوند که علیرغم دارایی وثروت فراوان به حاصل دسرنج این کودکان زباله گرد که هیچ متاعی برای از دست دادن ندارند دست درازی کرده وبه این قشر فلک زده از اجتماع نیز رحم نمی کنند.

لذا بر مسئولان امر فرض است که چنین معضلات اجتماعی حاد را به جد پیگیری نموده واز کودکان کار حمایت نمایند تا مورد سواستفاده ودسبرد خناسان قلک زده ای که حتی به حاصل دسرنج فقیرترین وآسیب پذیرترین قشر اجتماع نیز رحم نمی کنند برخوردی قاطع وپیشگیرانه شود.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم