انسان دو نوع دشمن دارد؛ بیرونی و درونی. ۱. دشمن بیرونی عبارت است از آمریکا، انگلیس، سرمایه داران بین‌المللی و صهیونیست‌ها؛ این ها دشمن های بیرونی هستند. جریان لیبرالِ متمایل به غرب، منافقین با ظاهر اسلامی و باطن خُبث کفر و جریان متحجّر و مرتجع داخلی؛ این ها دشمنان بیرونی انسان اند. قدرت بزرگ ترین […]


انسان دو نوع دشمن دارد؛ بیرونی و درونی.
۱. دشمن بیرونی عبارت است از آمریکا، انگلیس، سرمایه داران بین‌المللی و صهیونیست‌ها؛ این ها دشمن های بیرونی هستند.
جریان لیبرالِ متمایل به غرب، منافقین با ظاهر اسلامی و باطن خُبث کفر و جریان متحجّر و مرتجع داخلی؛ این ها دشمنان بیرونی انسان اند.
قدرت بزرگ ترین دشمن بیرونی، در حال افول و در مسیر نابودی است.
 منبع