به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ در مجموع معادل ۲۶۴.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۰۷.۵ میلیون دلار آن معامله شد. به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۶۴.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۵۷ میلیون دلار آن به فروش نرسید. منبعبه گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ در مجموع معادل ۲۶۴.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۰۷.۵ میلیون دلار آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۶۴.۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۵۷ میلیون دلار آن به فروش نرسید.منبع