تهران – ایرنا – مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله در روز شنبه ششم اسفند ماه به ۵۷۶.۱۵ میلیون دلار رسید.  منبع
تهران – ایرنا – مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله در روز شنبه ششم اسفند ماه به ۵۷۶.۱۵ میلیون دلار رسید. منبع