متقاضی مکلف است شرح اختلاف را بطور مستدل و مستند خطاب به دبیر کمیسیون انضباطی نوشته و با تکمیل فرم ذیل به انضمام کلیه مستندات در سامانه شکایات اتاق ایران به ثبت رساند. بارگذاری فایل تکمیل شده تخلفات انضباطیضروری مستندات مربوط به تخلف منبع


متقاضی مکلف است شرح اختلاف را بطور مستدل و مستند خطاب به دبیر کمیسیون انضباطی نوشته و با تکمیل فرم ذیل به انضمام کلیه مستندات در سامانه شکایات اتاق ایران به ثبت رساند.منبع