کمکهای مومنانه وبشردوستانه پایگاه ام سلمه ناحیه امیرالمومنین در شرف اجراست

به گزارش نشریه پناه مردم پایگاه خواهران مقاومت بسیج ام سلمه درصدد هستند تا ۳۸خانواده محروم منطقه گیلاوند را مورد حمایت قراردهند که این حمایتها شامل تهیه لباس وپوشاک واجاره منزل ودرمان بیماران کم بضاعت می باشدونیز ماهانه ۴۵۰۰۰۰۰۰ریال بصورت ماهانه و۱۵۰۰۰۰۰ریال بصورت دائم به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم-روابط عمومی ناحیه امیرالمومنین