مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل حوزه وزارتی با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار پایگاه اورژانس در کشور گفت: ستاد خدمات سلامت نوروزی با فرماندهی وزیر بهداشت تشکیل شده و نظارت دقیق بر امر خدمت رسانی در این ایام وجود دارد. منبع
مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل حوزه وزارتی با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار پایگاه اورژانس در کشور گفت: ستاد خدمات سلامت نوروزی با فرماندهی وزیر بهداشت تشکیل شده و نظارت دقیق بر امر خدمت رسانی در این ایام وجود دارد.منبع