مهندس مهدی کیان سردبیر پایگاه خبری پناه مردم نیوز از انضباط وحس مسئولیت پذیری واحد رهایی تیپ216زرهی ارتش قدردانی کرد

اخیرا ودر ساعت۸صبح امروز ۲۳خرداد۱۴۰۱وقتی برای پیگیری موضوعی اداری به واحد رهایی تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان مراجعه کرده بودم باخودم فکر میکردم که آیا ممکن است بتوانم مدرکی را بعداز ۶۰سال پیگیری پیدا کنم که در کمال بحت وناباوری وقتی بهواحد عملیات نیروی انسانی تیپ همیشه سرافراز ۲۱۶ زرهی زنجان مراجعه کردم دیدم یکی از مسئولین واحد رهایی جناب آقای ستوان دوم صادق حسین لو با رویی گشاده ولبی خندان ودر طی یک عملیات منظم پرسنلی پرونده ای را که ۶۰سال به دنبال آن بودم را در وجهی امانت وارانه از بایگانی دراورد وتحویلم داد ومن از این حس مسئولیت پذیری این عضو تیپ۲۱۶ زرهی ارتش  تشکر کردم وبا خود فکر کردم که برای اینکه از این دوستان بزرگوار ارتشی هم تشکر نمایم وهم این اقدام انسان دوستانه وخداپسندانه اورا بازتاب دهم که بلکه بتوانم ورقی کوچک از صور انسانی دلیر مردان ارتش سرافرازمان را منتشر نمایم.