كارت شركت در آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا-سامفای دانشگاهی) دوره دوازدهم سال 1402 (22 دی ماه 1402 برابر با 12 ژانویه 2024 میلادی ) منبعكارت شركت در آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا-سامفای دانشگاهی) دوره دوازدهم سال 1402 (22 دی ماه 1402 برابر با 12 ژانویه 2024 میلادی )منبع