دانشجویان ایرانی در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات نیمسال اول تحصیلی کمپین اعتراضی راه اندازی کردند

به گزارش پناه مردم نیوز هزاران نفر از دانشجویان کشورمان باراه اندازی کمپین ،با حضوری شدن امتحانات نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰مخالفت کردند.این کمپین تحت لینک https://www.karzar.net/azad-university قابل دسرس است وتاکنون حدود ۹۸هزار نفر به این کمپین پیوسته اند.این کمپین دراعتراض به  تصمیم مقامات آموزشی کشورونیزخبری دایر بر اعلام عمومی برگزاری امتحانات نیمسال توسط مقامات ارشد وزارت علوم ودانشگاه آزاد تشکیل شده است