معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع:موفق به طراحی سامانه‌هایی شدیم که تنها در اختیار چند کشور محدود است/ سرریز توانمندی های دفاعی سهم زیادی را در صنعت کشور دارد/زیست بوم دفاعی باید یک زیست‌بوم جذابی برای نخبگان باشد منبع


معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع:موفق به طراحی سامانه‌هایی شدیم که تنها در اختیار چند کشور محدود است/ سرریز توانمندی های دفاعی سهم زیادی را در صنعت کشور دارد/زیست بوم دفاعی باید یک زیست‌بوم جذابی برای نخبگان باشدمنبع