وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: غالب کشورهای آزادیخواه و مستقل از دستاوردهای دفاعی ایران استفاده می کنند چرا که این کشورها به دنبال تأمین امنیت خودشان هستند. منبع


وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: غالب کشورهای آزادیخواه و مستقل از دستاوردهای دفاعی ایران استفاده می کنند چرا که این کشورها به دنبال تأمین امنیت خودشان هستند.منبع