۱ چاپ و انتشار مقالات تخصصی در حوزه سیاست گذاری، علم فناوری و نوآوری ۱۸۰۷۲۴۱۲۰۰۰ الکترونیکی مشاهده مشاهده ورود مشاهده مشاهده خانم دکتر کریمی‌زاده ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۳۵۰ ۲ چاپ و انتشار کتب تخصصی در حوزه سیاست گذاری، علم فناوری و نوآوری ۱۸۰۷۲۴۱۵۰۰۰ الکترونیکی مشاهده مشاهده ورود مشاهده مشاهده خانم تسبندی ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲۰۷ ۳ خدمات […]


۱ چاپ و انتشار مقالات تخصصی در حوزه سیاست گذاری، علم فناوری و نوآوری ۱۸۰۷۲۴۱۲۰۰۰ الکترونیکی مشاهده مشاهده ورود مشاهده مشاهده خانم دکتر کریمی‌زاده ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۳۵۰ ۲ چاپ و انتشار کتب تخصصی در حوزه سیاست گذاری، علم فناوری و نوآوری ۱۸۰۷۲۴۱۵۰۰۰ الکترونیکی مشاهده مشاهده ورود مشاهده مشاهده خانم تسبندی ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲۰۷ ۳ خدمات حمایتی و پشتیبانی در حوزه علم و فناوری ۱۸۰۷۲۴۱۴۰۰۰ الکترونیکی مشاهده مشاهده ورود مشاهده مشاهده خانم دکتر کریمی‌زاده ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۳۵۰ ۴ ارائه خدمات پژوهشی در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری به نهادهای ملی، سیاست‌گذاری و صنعتی ۱۸۰۷۲۴۱۳۰۰۰ الکترونیکی مشاهده مشاهده ورود مشاهده مشاهده خانم درسته ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۳۴۲ ۵ برگزاری دوره های تخصصی در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری ۱۸۰۵۲۴۱۶۰۰۰ الکترونیکی مشاهده مشاهده ورود مشاهده مشاهده خانم سلطانی ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۳۱۵منبع