رئیس سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال در اسناد تجاری، تاریخی، کتیبه‌ها و نوشته‌ها نام خلیج فارس تکرار شده و جعل شدنی نیست، گفت: با برگزاری نشست‌های مختلف در مقابل شیطنت‌های برخی واحدهای سیاسی نوپدید می‌ایستیم. منبع


رئیس سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال در اسناد تجاری، تاریخی، کتیبه‌ها و نوشته‌ها نام خلیج فارس تکرار شده و جعل شدنی نیست، گفت: با برگزاری نشست‌های مختلف در مقابل شیطنت‌های برخی واحدهای سیاسی نوپدید می‌ایستیم.منبع