نجات معجزه آسای مرد اسیر در چنگال خرس در جنگلهای سیبری

به تازگی سگهای شکارچیان در منطقه سیبری یک انسانی که حدود یک ماه در یک غار در سیبری محبوس واسیر خرس شده بوده را پیدا کرده اند که بطور معجزه آسایی وبدون آب وغذا زنده مانده است وزمانی که او را می یابند بنظر می رسیده که او مومیایی است ولی بعداز انتقال او به بیمارستان ودرمان نسبی او به پزشکان بیمارستان می گوید که او دراثر حمله خرس وصدمه زدن خرس به او وبرای اینکه یکی از ویژگیهای خرس سیبری این است که در هنگامیکه گرسنه نیست شکارش را به محلی برده ودر آن محل مخفی می کند تادر سر فرصت سراغ شکار بیاید واو هم به همین روش طعمه خرس شده وخرس پس از صدمه زدن به ستون فقرات این مرد وفلج نمودن او او را به غار انتقال داده است

  • منبع خبر : خبر فوری