نخستین سالگرد شهیدِ صنعت دفاعی« احسان قدبیگی» در مسجد بقیه الله الاعظم تهران منبع


نخستین سالگرد شهیدِ صنعت دفاعی« احسان قدبیگی» در مسجد بقیه الله الاعظم تهرانمنبع