درگیری قبیله ای ودسته جمعی در محله باغ آذری جنوب شهر حادثه آفرید

به گزارش نشریه پناه مردم در ساعت حدودا۱بامداد روز ۲۶فروردین ماه براثر مشاجره لفظی دوخانواده بر سراع دعوای دوکودک طرفین به جهت هواداری از دوکودکی که با یکدیگر در خیابان درگیرشده بودند ویکی از کودکان زخمی شده بود وهمین امر سبب شدکه مشاجره لفظی تبدیل به یک درگیری تمام عیار قبیله ای شودونزاع کنندگان با چوب وقمه وشمشیر به جان هم افتاده بودندکه در این درگیری حدود ۱۰نفر از شهروندان زخمی شدند وتعدادی از منازل ومغازه های محله نیز دچار آسیب شدند که پس از حضور نیروی انتظامی اوضاع کمی آرام شد ولی پس از اینکه نیروی انتظامی محل را ترک گفت متاسفانه دوطرف مجددا با یکدیگر درگیریهای منجر به جرح شدیدی پیدا کردند وبا ضربات قمه وچاقو یکدیگر را زخمی نمودند که مجددا نیروی انتظامی با استعداد بیشتری در محل حضور یافت ومامورین تاپاسی از شب برای آرام نگه داشتن اوضاع در محل استقرار یافتند

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم