نسخه شماره 13 فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

به گزارش پناه مردم نیوز فصلنامه الکترونیکی پناه مردم با تاخیر نسخه شماره ۱۳ خود را منتشر کرد.در این شماره یادداشت سردبیر در خصوص بایدهای ونبایدهای سیاست خارجی دولت در خصوص اکراین اشاره شده ونیز مصاحبه مفصلی با پروفسور امین ودکتر میرترابی اساتید حقوق بین الملل وروابط بین الملل تهیه شده است.همچنین باید گفت این شماره نشریه به دلیل بروز مشکلاتی برای طراح نشریه ونیز عدم ارسال به موقع پاسخ مصاحبه ونیز …این شماره نشریه با تاخیر منتشر گردید.