فصلنامه الکترونیکی پناه مردم نسخه آذر ماه خود را منتشر کرد ودر این نسخه مصاحبه جالبی در خصوص حوادث اخیر با اندیشمندان وفعالان سیاسی منتشر گردیده است

در این شماره یادداشت سردبیر در خصوص لزوم احیای برجام وتوسل به اصل ۵۹ قانون اساسی ونیز مصاحبه مفصلی با استاد عبدالکریمی فیلسوف ومتفکر ونیز مهندس ابوالفضل بازرگان در خصوص حوادث اخیر کشور انجام گرفته که از دیدگاه هریک تحلیلهای جالب وعلمی وراهکارهای برون رفت از این وقایع دردناک کشور پرداخته شده است .نیز اینفوگرافی جالبی در خصوص علل وعوامل اهمیت سوریه برای ایران طراحی شده است ونیزیادداشتی از اعضای انجمن علمی مطالعات صلح در این شماره در خصوص رابطه اعتراض وصلح  واصل تغییر پذیری وتناسب قوانین اسلام با نیاز روز مره مردم به رشته تحریر درآمده است ونیز نظر دکتر علی مطهری در خصوص عملکرد مسئولین نسبت به مرگ دردناک خانم امینی ونیز چند خبر علمی وتاریخی در صفحات انتهایی نشریه آورده شده است که برای مخاطب جالب وخواندنی است

  • منبع خبر : پناه مردم نیوز