وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نمایشگاه کار دانشگاه تهران که با حضور سازمان های داخلی و بین المللی با هدف ارائه فرصت های شغلی و کارآموزی به کارجویان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. منبع


وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نمایشگاه کار دانشگاه تهران که با حضور سازمان های داخلی و بین المللی با هدف ارائه فرصت های شغلی و کارآموزی به کارجویان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد.منبع