مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن تشریح نکات قابل توجه در خرید آجیل، بر تازه بودن و سالم بودن این اقلام، تاکید کرد. منبع
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن تشریح نکات قابل توجه در خرید آجیل، بر تازه بودن و سالم بودن این اقلام، تاکید کرد.منبع