مسئل انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران نسبت به برخوردهای خشونت آمیز ودوراز شان انسانی آمران به معروف هشدار داد.

اخیرا در رسانه ها وفضای مجازی شاهد برخوردهای تنش امیز وخشونت بار آمران به معروف وپلیس امنیت اخلاقی در برخورد با برخی از بانوان ایرانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند هستیم که باعث تهییج افکار عمومی واندوهگین شدن  وتحریک وجدان بیدارمردم شریف ایران شده است.

ما معتقدیم هرگونه حرکت آمران به معروف که خارج از ادب ونزاکت ورعایت موازین شرعی وقانونی ومنشور حقوق شهروندی باشد  نه تنها در فرد گمراه تاثیر ندارد وباعث اصلاح فرد گمراه نمی شود وحتی بازخورد مثبت در اجتماع نداشته وبلکه سبب تنفر مردم از ارکان حاکمیت وتردید به رافت اسلامی نظام وعدم اعتماد مردم به نظام ونیز مقدمه سازی آشوبهای احتمالی در آینده به دلیل همسو شدن وافزایش ناراضیان از نظام با پیاده نظام دشمنان می شود؛آن هم در شرایط بغرنجی که  مردم ایران با آن دست وپنجه نرم می کنند.

لذا انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران با تاکید بر رعایت حجاب شرعی بانوان محترم مسلمان ایران زمین ،به آمرین وعاملین امر به معروف ونهی از منکر هشدار می دهیم که نگذارید رفتارهای ناپسند آمران ومتولیان امر به معروف باعث تلقی حکومت رضاخان قلدر در اذهان عمومی شود.

بنابراین توصیه وتاکید می کنم که کسانیکه برای این امر گمارده می شوند حتما:

  • آموزشهای لازم را فرا بگیرند

  • در انجام این فریضه دینی مهم نهایت صحه صدر وآرامش خود را بکار ببندند واز درگیری با فرد گمراه پرهیز کنند.

  • خودرا در کنار فرد گمراه ببینند ونه در مقابل او

  • از موضع خودخواهی وغرور وتکبر با فرد گمراه برخوردننمایند

  • از کلمات محبت آمیز ودوستانه وبا نیت امربه معروف به این امر اقدام کنند بطوریکه فرد گمراه این خواص را در رفتار امر احساس کند

  • به هیچ وجه از تجحیزات پلیسی در برخورد با افراد گمراه استفاده نکنند مگر در شرایط ضرورت

  • در صورتیکه فرد گمراه از نصیحت قانع نشد وشروع به پرخاشگری نموداورا دعوت به آرامش کنید

تاکید ما بر استفاده از روشهای علمی ومتخصصین در رشته های حقوق-روانشناسی-جرم شناسی واستفاده از پلیس علمی در مبارزه با عدم رعایت حجاب شرعی توسط برخی  بانوان  ایرانی است نه خشونت.

مهندس مهدی کیان

مسئول انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران