هیات عالی نظارت روزهای پنج شنبه و شنبه ۱۴ و 16 دی ماه ۱۴۰۲ با تشکیل جلسات فوق العاده به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام را ادامه داد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر ذوالقدر […]هیات عالی نظارت روزهای پنج شنبه و شنبه ۱۴ و 16 دی ماه ۱۴۰۲ با تشکیل جلسات فوق العاده به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام را ادامه داد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر ذوالقدر در ابتدای جلسه روز پنج شنبه با محکومیت اقدام تروریستی کرمان و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمان، دستور جلسه هیات عالی نظارت را بررسی تطبیق برنامه هفتم مصوب مجلس از حیث ایجاد «ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال» که از جمله موارد مهم سیاست های کلی برنامه هفتم می باشد، عنوان کرد.

هیات عالی نظارت ابتدا به بررسی “ثبات نرخ ارز” در برنامه هفتم پرداخت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع برنامه هفتم مصوب را از آنجا که فاقد احکام کافی برای کاهش ناترازی ارزی که مهمترین عامل عدم ثبات ارزی در کشور می باشد، برنامه مصوب مجلس را منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

دکتر ذوالقدر پس از بحث اعضای هیات نظارت، با اشاره به گزارش کمیسیون مشترک مجمع و شرایط اقتصادی کشور گفت: مهمترین رکن ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز است. در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز هم علت و هم معلول تورم است. با وجود آن که مهمترین عامل نوسانات تورم، نوسانات نرخ ارز است. متاسفانه در برنامه هفتم مصوب مجلس به طور کافی بدان پرداخته نشده است و صرفاً بانک مرکزی، موظف به کنترل نرخ ارز شده است..

هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه های موافقان و مخالفان با تایید نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث نبود احکام مکفی برای “ثبات نرخ ارز” منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانست.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی موضوع “تک رقمی کردن تورم” در برنامه هفتم مصوب مجلس و انطباق آن با سیاست های کلی نظام پرداخت.

کمیسیون برنامه هفتم مجمع، از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص تک نرخی کردن تورم سکوت اختیار کرده و فقط به ارایه برنامه عملیاتی در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی بسنده کرده است، برنامه مصوب مجلس را در این خصوص منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

هیات عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و ارایه دیدگاه های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را در خصوص تک نرخی کردن تورم  غیرمنطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانست.

 

بنا بر این گزارش دکتر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه فوق العاده روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ با اشاره به گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع در خصوص برنامه هفتم مصوب مجلس گفت: از ۲۹۰ مورد احکام سیاستی مندرج در سیاست های کلی برنامه هفتم برای ۵۳ مورد، هیچ حکمی در برنامه هفتم مصوب مجلس نیامده است و از سوی دیگر ۱۴۰ مورد حکم قانونی مصوب شده است که خارج از سیاست های کلی برنامه هفتم می باشد.

بنا بر این گزارش برخی اعضای هیات عالی نظارت به ارایه نظر و دیدگاه های خود در خصوص گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع و نحوه بررسی عدم تطبیق برنامه مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام پرداخته و مقرر شد گزارش مرکز ارزیابی نظارت راهبردی در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مطرح و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارجاع شود.

در ادامه جلسه، انطباق برنامه هفتم با حکم سیاستی ” جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد” مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد در برنامه هفتم مصوب مجلس دیده نشده است، اما در سیاست های کلی برنامه هفتم تصریح شده است، آن را منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه های اعضای موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک مجمع، با رد نظر این کمیسیون، برنامه هفتم را از حیث جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی موضوع «احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها» در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از آنجا که “شفاف سازی و تعیین تکلیف بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه خاتم الانباء و موارد مشابه دیگر” دارای ابهام می باشد، برنامه هفتم مصوب را دارای انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی كميسيون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و ارایه دیدگاه های مخالف و موافق، برنامه مصوب مجلس را از حیث کفایت احکام برای شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها، منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

هیات عالی نظارت سپس به بررسی “استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات” در برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که فاقد احکام مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی برای ارایه خدمات بیمه های پایه و مکمل و حمایتی و … می باشد، دارای انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

در ادامه جلسه دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، دکتر مرتضوی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و دکتر مصری ،نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره احکام تامین اجتماعی و بیمه ها در برنامه مصوب مجلس ارایه کردند. دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع نیز توضیحاتی در خصوص مصوبه کمیسیون متبوع خود ارایه کرد.

هیات عالی نظارت پس از استماع نظرات اعضای موافق و مخالف با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، احکام برنامه هفتم را مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی دانسته و آن را منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه بررسی ” نظام آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی”در برنامه هفتم مصوب در دستور قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص” نظام آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی” سکوت کرده است، آن را منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

هیات عالی نظارت پس از توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر مرتضوی، وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی و دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک، برنامه هفتم را از حیث کافی نبودن احکام برای آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی که لازمه ارتقاء نظام آموزشی کشور و دسترسی به رشد اقتصادی مطلوب است را منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

گزارش تصویری

 منبع