رئیس‌جمهور گفت:ما در وزارت دفاع، پشتیبانی از نیروهای مسلح را وظیفه خود می‌دانیم. برنامه ریزی شده که کمترین مشکل به لحاظ تدارکاتی و پشتیبانی داشته باشیم. جلوه‌های زیبای همکاری دولت و نیروهای مسلح را مشاهده می‌کنیم و رهبری هم بر آن تاکید دارند و در گره گشایی از زندگی مردم تأثیرگذار است. منبع


رئیس‌جمهور گفت:ما در وزارت دفاع، پشتیبانی از نیروهای مسلح را وظیفه خود می‌دانیم. برنامه ریزی شده که کمترین مشکل به لحاظ تدارکاتی و پشتیبانی داشته باشیم. جلوه‌های زیبای همکاری دولت و نیروهای مسلح را مشاهده می‌کنیم و رهبری هم بر آن تاکید دارند و در گره گشایی از زندگی مردم تأثیرگذار است.منبع