وزیردفاع گفت : در سال ۱۴۰۳، شاهد جهش در صادرات تجهیزات و تسلیحات خواهیم بود و علاوه بر فروش تسلیحات، خدمات تعمیر و نگهداری و آموزش نیز ارائه خواهد شد. منبع


وزیردفاع گفت : در سال ۱۴۰۳، شاهد جهش در صادرات تجهیزات و تسلیحات خواهیم بود و علاوه بر فروش تسلیحات، خدمات تعمیر و نگهداری و آموزش نیز ارائه خواهد شد.منبع