دیدارصمیمانه شهردار تهران با اهالی منطقه16

با گزارش پایگاه خبری پناه مردم نیوزشهردار تهران با شهروندان منطقه۱۶ در مسجدامیرالمومنین باغ آذری دیدار صمیمانه خواهد داشت