پاسدار انقلاب اسلامی دارای ویژگی های برجسته و بارزی است که نگارنده در این نوشتار به برخی از آن خصلت ها و اوصاف اشاره می کند منبع


پاسدار انقلاب اسلامی دارای ویژگی های برجسته و بارزی است که نگارنده در این نوشتار به برخی از آن خصلت ها و اوصاف اشاره می کندمنبع