امیر خواجه فرد با بیان اینکه این پرواز موفقیت آمیز بود افزود: پس از انجام پرواز هواپیمای سیمرغ اطلاعات توسط گروه پروازی و تیم فنی رصد پرواز بازخوانی شد که به حمدالله تایید کننده موفقیت این پرواز بود. منبع


امیر خواجه فرد با بیان اینکه این پرواز موفقیت آمیز بود افزود: پس از انجام پرواز هواپیمای سیمرغ اطلاعات توسط گروه پروازی و تیم فنی رصد پرواز بازخوانی شد که به حمدالله تایید کننده موفقیت این پرواز بود.منبع