چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی باد چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی باد منبع
چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی باد

چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی بادمنبع