مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران کارگاه تخصصی مهارت های زندگی دانشجویی را دوشنبه ۱ اسفند از ساعت ۲۰ الی ۲۱ در خوابگاه خواهران داخل برگزار می کند. ۱️⃣ تکنیک‌های مقابله با استرس و اضطراب ۲️⃣ تکنیک‌های رهایی از افسردگی ۳️⃣ راهکارهای‌ برون رفت از فضای تنهایی و کمرویی ویژه: دانشجویان دکتری خوابگاه داخل  سخنران:  […]


مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران کارگاه تخصصی مهارت های زندگی دانشجویی را دوشنبه ۱ اسفند از ساعت ۲۰ الی ۲۱ در خوابگاه خواهران داخل برگزار می کند.

۱️⃣ تکنیک‌های مقابله با استرس و اضطراب

۲️⃣ تکنیک‌های رهایی از افسردگی

۳️⃣ راهکارهای‌ برون رفت از فضای تنهایی و کمرویی

ویژه:

دانشجویان دکتری خوابگاه داخل 

سخنران: 

دکترمریم بیک‌محمدی

•مدرس دانشگاه 

مددکار اجتماعی اورژانس اجتماعی تهران

محل برگزاری کارگاه:

خوابگاه خواهران داخل- اتاق تلویزیون


 منبع