با پیگیری دادستان مرکز استان گلستان، وام ازدواج نزدیک به 86 درصد افراد متقاضی در مردادماه پرداخت شد. منبع
با پیگیری دادستان مرکز استان گلستان، وام ازدواج نزدیک به 86 درصد افراد متقاضی در مردادماه پرداخت شد.منبع