با پیگیری دادستان مرکز استان گلستان، وام ازدواج نزدیک به 86 درصد افراد متقاضی در مردادماه پرداخت شد.


با پیگیری دادستان مرکز استان گلستان، وام ازدواج نزدیک به 86 درصد افراد متقاضی در مردادماه پرداخت شد.