رایانامه: اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع info@defanews.ir دفتر ارتباطات مردمی:mardomi@mod.ir صندوق صوتی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:  26126988-021 تلفن گویای ستاد وزارت: 7-26127024-021 و 6-22801843-021 منبع


رایانامه: اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع info@defanews.ir

دفتر ارتباطات مردمی:mardomi@mod.ir

صندوق صوتی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:  26126988-021

تلفن گویای ستاد وزارت: 7-26127024-021 و 6-22801843-021منبع