رایانامه: اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع info@defanews.ir دفتر ارتباطات مردمی:mardomi@mod.ir صندوق صوتی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:  ۲۶۱۲۶۹۸۸-۰۲۱ تلفن گویای ستاد وزارت: ۷-۲۶۱۲۷۰۲۴-۰۲۱ و ۶-۲۲۸۰۱۸۴۳-۰۲۱ منبع


رایانامه: اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع info@defanews.ir

دفتر ارتباطات مردمی:mardomi@mod.ir

صندوق صوتی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:  ۲۶۱۲۶۹۸۸-۰۲۱

تلفن گویای ستاد وزارت: ۷-۲۶۱۲۷۰۲۴-۰۲۱ و ۶-۲۲۸۰۱۸۴۳-۰۲۱منبع