جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع ادامه بررسی مواد مربوط به «شورای فقهی» در طرح بانک مرکزی منبع
جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع ادامه بررسی مواد مربوط به «شورای فقهی» در طرح بانک مرکزیمنبع