گزارش تصویری جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی،اداری و بازرگانی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت / 4 مهر 1402 منبع
گزارش تصویری جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی،اداری و بازرگانی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت / 4 مهر 1402منبع