گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» و نیز گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری منبع
گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» و نیز گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاریمنبع