خبرنگار پناه مردم نیوز از وضعیت زن سرپرست خانوار در خیابان رجائی گزارش می کندکه امیداست مسئولین به موقع به داد این زن نیازمند برسند

خبرنگار پناه مردم نیوز در گفتگوبا یک زن ودخترهمراهش که در خیابان رجائی جنوب ونبش درب ورودی  سپاه شهید رجائی جنوب شهر در حین دست فروشی بود گزارشی دریافت کرد که این زن سرپرست خانوار ادعا داشت که ایرانی واهل بیرجند است وسرپرست خانوار بوده ونیازمند کمک وحمایت است واز ساعت ۲تا ۱۱شب برای امرار معاش دست فروشی می کندومعلوم بود زن آبرومند بوده واهل گدایی نیست .لذا برآن شدیم که ضمن اخذ مشخصات سجلی وضعیت این همشهری نیازمند را به کمیته امداد استان تهران اطلاع داده ووضعیت امدادرسانی به این خانم سرپرست خانوار را پیگیری کنیم  که امیداست مسئولین کمیته امداد سریعا به وضعیت تاسف بار این زن نیازمند رسیدگی کنند.