به گزارش پناه مردم نیوز ،روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران اذعان داشت که ۱۰۰۰۰نفر از پرسنل شهرداری برای مبارزه با برف سنگین تهران در حالت آماده باش وخدمتگزاری هستند.

به گزارش پناه مردم نیوز ،روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران اذعان داشت که ۱۰۰۰۰نفر از پرسنل شهرداری برای مبارزه با برف سنگین تهران در حالت آماده باش وخدمتگزاری هستند.

  • منبع خبر : روابط عمومی بازرسی شهرداری تهران