سخنگوی دولت: دلیل برخی افزایش قیمت‌ها، عدم ورود به موقع ارز به کشور بود.

سخنگوی دولت: دلیل برخی افزایش قیمت‌ها، عدم ورود به موقع ارز به کشور بود.