بایگانی‌های ابزار سیاسی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مجازات اعدام و تجربیات جهانی 21 بهمن 1401

مجازات اعدام و تجربیات جهانی

شواهد قانع کننده ای وجود ندارد تا نشان دهد مجازات اعدام، بازدارنده تر از مجازاتهای سنگینی مثل حبس طولانی مدت است. به عنوان نمونه، طبق پژوهشهای انجام شده، در ایالاتی از کشور آمریکا که مجازات اعدام را در دهه های اخیر ملغی نمودند تغییر چندانی در نرخ ارتکاب جرائمی که قبلاً مجازات آنها اعدام بود ایجاد نشده است.