بایگانی‌های امامزاده سازی قلابی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
امامزاده سازی قلابی توطئه برای ترویج خرافات دینی وتضعیف دین 20 آبان 1399

امامزاده سازی قلابی توطئه برای ترویج خرافات دینی وتضعیف دین

مدتی است امزاده سازی قلابی رواج یافته که اخیرا نیز در سبزوار امامزاده قلابی ساخته شده است که مقاله حاضر بطور کلی در این باره توضیح می دهد