بایگانی‌های حمید رسایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
فرصت طلبی سودجویان سیاسی در بزنگاههای امنیتی 21 آذر 1399

فرصت طلبی سودجویان سیاسی در بزنگاههای امنیتی

برخی فرصت طلبان سیاسی در بزنگاههای امنیتی با تخریب ارکانهای دولت برای آینده سیاسی خود نمد می دوزند