بایگانی‌های دانشگاه شهید بهشتی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
همایش طرح ولایت دانشجویان پسر در دانشگاه شهید بهشتی  با حضور خضریان نماینده تهران برگزارشد 20 مرداد 1402
درهمایش طرح ولایت دانشجویان شهید بهشتی مطرح شد

همایش طرح ولایت دانشجویان پسر در دانشگاه شهید بهشتی با حضور خضریان نماینده تهران برگزارشد

خضریان نماینده تهران در طرح ولایت در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد