بایگانی‌های دبیر کمیسیون - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گزارش دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از یازدهمین جلسه کمیسیون در سال جاری 18 دی 1399
امرایی از یازدهمین جلسه کمیسیون ماده ده احزاب گزارش داد

گزارش دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از یازدهمین جلسه کمیسیون در سال جاری

در جلسه یازدهم کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشورچند حزب مجوز فعالیت وتاسیس گرفتند