بایگانی‌های درخواست تجمع - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درخواست تجمع مجمع دانشجویان و دانش آموختگان استان گلستان برای حفظ محیط سبز میانکاله مازندران و گلستان 28 فروردین 1401

درخواست تجمع مجمع دانشجویان و دانش آموختگان استان گلستان برای حفظ محیط سبز میانکاله مازندران و گلستان

مجمع دانشجویان ودانش اموختگان استان گلستان در حمایت از تالاب ارزشمند میانکاله درخواست تجمع وبرگزاری راهپیمایی کرد