بایگانی‌های دکتر فاطمی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کودتای انگلیسی – آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عوامل داخلی و خارجی 07 شهریور 1400
کودتای ننگین به قلم پروفسور امین

کودتای انگلیسی – آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عوامل داخلی و خارجی

پروفسور امین فعال سیاسی واز اعضا مرکزیت جبهه ملی ایران طی یادداشت ارسالی به دفتر پایگاه خبری پناه مردم نیوز به مناسبت کودتای ننگین استعماری ۲۸مرداد از نحوه کودتا ودلایل این اتفاق بد ونیز عوامل پشت پرده وحتی اتفاقات ناخوشایندی که استعمار آمریکایی-انگلیسی بر سر ملتمان آوردند پرده برداشت.