بایگانی‌های روز خبرنگار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
خبرنگارانی به وسعت مردم 20 مرداد 1402

خبرنگارانی به وسعت مردم

خبرنگاران مدعی بیان واقعیت هستند و اهمیت آن این است که بیان واقعیت، یک منبع معرفت است و معرفت‌سازی می‌کند.