بایگانی‌های سازمان های مردم نهاد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کیفیت و تعالی هر جامعه بستگی به میزان تعاملات اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه در قالب تشکل‌های اجتماعی  دارد 27 تیر 1399
معاون سازمان امور اجتماعی:

کیفیت و تعالی هر جامعه بستگی به میزان تعاملات اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه در قالب تشکل‌های اجتماعی دارد

معان مشاركت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور ضمن تبریک روز تشكل‌ها و مشارکت اجتماعی به جامعه تشكل‌های اجتماعی كشور اظهار کرد: كیفیت و تعالی هر جامعه‌ای بستگی به میزان تعاملات اجتماعی و مشاركت مدنی افراد جامعه در قالب تشكل‌های اجتماعی جهت نایل شدن به اهداف عالیه و توافق شده جامعه دارد.

صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد صرفا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع صلاحیت دار قانونی امکانپذیر است 27 تیر 1399
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی:

صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد صرفا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع صلاحیت دار قانونی امکانپذیر است

عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره بر اینکه براساس قانون "شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی" از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده و در قانون به صراحت بر "صدور مجوز توسط وزارت کشور برای سمن‌های فعال در زمینه تاکید شده است، گفت: تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای تشکل های حوزه امر به معروف و نهی از منکر وزارت کشور است و مجوزهای صادر شده توسط معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای سازمان های مردم نهاد مربوطه فاقد وجاهت قانونی است.